Scholekster
Zwart en wit
Weidevogel vrijwilligers
Dotterbloem
Rustpunt
Jose en een koe
Gerverscop

Expertise

Ik werk in opdracht van agrarische natuurverenigingen, gebiedscollectieven, belangenorganisaties en overheden die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van plattelandsvernieuwing, gebiedsontwikkeling, recreatie en agrarisch natuurbeheer.
Opdrachtgevers hebben vaak de volgende vragen:
 • Hoe krijgen we agrarisch natuurbeheer praktisch inpasbaar, uitvoerbaar en economisch en ecologisch rendabel?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor blauwe diensten ten behoeve van de waterkwaliteit?
 • Hoe kunnen we collectieven verder professionaliseren in hun rol bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer?
 • Hoe kunnen we de relatie stad-platteland versterken?
 • Hoe kunnen we het buitengebied aantrekkelijker maken voor recreanten, zodat ze langer in het gebied verblijven?

Ik schrijf mee aan toekomstvisies voor agrarisch natuurbeheer, breng kansen en knelpunten in beeld van blauwe en groene diensten, en begeleid processen en projecten op het snijvlak van landbouw, natuur en water.
Ook initieer ik projecten die de relatie tussen stad en platteland versterken, bijvoorbeeld door het realiseren van picknickbanken en informatieborden, fiets- en wandelroutes en kleinschalige pleisterplaatsen (Rustpunten) in het buitengebied.

Ik lever maatwerk, waarbij haalbaarheid en praktijkgerichtheid voorop staan.

Voorbeelden van mijn diensten zijn:
 • Opstellen gebiedsvisie en gebiedsofferte
 • Ontwikkelen en begeleiden van projecten
 • Samenwerking op gang brengen
 • Uitvoering van praktijk- en beleidsgericht onderzoek
 • Het beleefbaar maken van het platteland
 • Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal

Ik heb projecten uitgevoerd in opdracht van:
© José van Miltenburg 2011 - Alle rechten voorbehouden | Webdesign door Vincent ventures webdesign | Beheertools.